הודעת הרשות לניירות ערך | בקשה למתן גילוי נאות >>
עד כה, עשרות תאגידים מדווחים הפועלים בענפים שונים פרסמו דיווחים מיידים בעניין השלכות התפשטות הנגיף, כאשר חלק מהדיווחים כללו גם אומדנים כמותיים אודות ההשפעה הצפויה על פעילותם העסקית בתקופה הקרובה. על מנת להבטיח כי ציבור המשקיעים בישראל יקבל מידע מפורט, מדויק ועדכני אודות השלכות התפשטות הנגיף על תאגידים מדווחים, סגל הרשות מבקש להבהיר כי:
 א. תאגידים המושפעים (או שעלולים להיות מושפעים) מהתפשטות הנגיף באופן מהותי יוודאו כי ניתן גילוי נאות כדלקמן:
פרסום דיווחים מיידים בהתאם לתקנות ניירות ערך, לרבות עדכונים שוטפים ורציפים בנוגע להתפתחויות מהותיות בקשר להשלכות.

מתן גילוי בדבר הסברי דירקטוריון בדוחות העתיים בעניין התפשטות הנגיף והשפעתה על מצבו הכספי של התאגיד, תוצאותיו הכספיות, איתנותו הפיננסית, נזילות, מקורות מימון, יכולת עמידה בהתחייבויותיו, מצב העסקים והפעולות שיש לנקוט בכדי לצמצם את הסיכונים הטמונים בהשלכות התפשטות הנגיף כאמור. על מידע זה להינתן בקשר לאירועים שהתרחשו בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן, כנדרש בהתאם לתקנה 10 לתקנות הדוחות.

אמידת השפעת האירועים בהיבטים כמותיים ואיכותיים ככל שניתן לאמוד השפעה זו על פעילותו של התאגיד. כאשר מדובר במידע צופה פני עתיד, תאגידים יכולים לעשות שימוש בהגנה שנקבעה לעניין זה בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.
סגל הרשות מדגיש כי יש להציג את המידע בדבר השלכות התפשטות הנגיף באופן ברור, מפורט ולא סלקטיבי, כך שציבור המשקיעים יוכל להעריך את ההשפעה באופן מיטבי ומאוזן.
ב. ברקע הוראות משרד הבריאות לעניין השהייה בבידוד והיעדרותם האפשרית של עובדים ממקומות העבודה כתוצאה מכך, על התאגידים לבחון את יכולותיהם להמשיך ולפרסם דיווחים במגנ"א במועדים הנדרשים על פי דין.
ג. לקראת פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, על התאגידים להיערך מבעוד מועד, ולבחון האם, לאור כל האמור לעיל, ייתכן קושי לעניין עמידה בזמני הגשת הדוח כאמור. במידת הצורך, יש לפנות לסגל הרשות לשם קבלת סיוע ומענה הולם.

 להודעת סגל הרשות, ראו להלן קישור
 המחלקה המקצועית בסומך חייקין מתמחה ביישום תקנים חדשים, הנחיות גילוי ויישום של הרשות לניירות ערך, סיוע מקצועי בסוגיות חשבונאיות מורכבות והעברת הדרכות בנושאים חשבונאיים. גם בעת הזאת, אנחנו כאן לצדכם.
  
המחלקה המקצועית של KPMG סומך חייקין עומדת לצידכם גם עכשיו. ככל שהנושא רלוונטי, מומלץ ליצור קשר עם המחלקה בטלפון 03-684-8722 ובמייל israel@kpmg.com.

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.