רשות ני״ע לחברות הציבוריות: ארכה של חודש בהגשת הדוחות השנתיים
ב-16 במרס פרסמה הרשות לניירות ערך (להלן "סגל הרשות") הודעה בדבר ארכה במועד הפרסום של הדוח התקופתי לשנת 2019. הודעה זו פורסמה בהמשך להודעת הסגל מיום 8 במרס בדבר הגילויים לעניין השלכות התפרצות נגיף הקורונה. 

בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 36(ח) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, מודיעה הרשות כדלקמן:

  • תחת הנסיבות החריגות הקיימות, רשאים תאגידים מדווחים להגיש את הדוח התקופתי לשנת 2019 במשך 30 יום נוספים, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 30.04.2020 (חלף 31.03.2020).
  • תאגידים אשר יחליטו ליישם את הארכה, נדרשים בפרסום דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה כאמור, או עד יום 31.03.2020, כמוקדם מביניהם.
  • סגל הרשות מדגיש כי אין באמור לגרוע מחובת כל דיווח אחר במועדו, וכי על תאגידים מדווחים לוודא יכולת שמירת רציפות דיווחית ומוכנותם לפרסום דיווחים מיידיים ותקופתיים במערכת המגנ"א כנדרש על פי דין ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך ותקנותיו.
  • תאגידים הצופים קשיים לעניין עמידה בדרישות הפרסום המפורטות בחוק, לרבות קשיים טכנולוגיים לעניין פרסום הדוחות במערכת המגנ"א, מתבקשים לפנות לסגל הרשות בהקדם האפשרי לשם קבלת סיוע ומענה הולם.

להודעת סגל הרשות בדבר ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, ראו להלן קישור.

להודעת סגל הרשות בדבר הגילויים לעניין השלכות התפרצות נגיף הקורונה, ראו להלן קישור.

המחלקה המקצועית בסומך חייקין מתמחה ביישום תקנים חדשים, הנחיות גילוי ויישום של הרשות לניירות ערך, סיוע מקצועי בסוגיות חשבונאיות מורכבות והעברת הדרכות בנושאים חשבונאיים
למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.